תקנון פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים

תקנון התחרות

מבוא
1. מדי שנה מקיים פסטיבל חיפה הבינלאומי להצגות ילדים תחרות בין מחזות חדשים שעולים לראשונה במסגרת הפסטיבל.
2. התחרות הינה חלק בלתי נפרד מתוכנית הפסטיבל.
3. להנהלת הפסטיבל שמורה הזכות לעדכן את התקנון מדי שנה.
4. התקנון יימסר לכל מגישי המחזות/הצגות ויהיה חלק בלתי נפרד מההסכם שייחתם עם מפיקי ההצגות שייבחרו להשתתף בתחרות.

מטרות התחרות
1. לפתח את תחום הצגות הילדים בישראל.
2. להעלות את רמת המחזות וההצגות לילדים בארץ.
3. לעודד ולתת במה למחזאות ישראלית מקורית.
4. לפתח שפה תיאטרלית חדשה.
5. לתמוך ולעודד יוצרים ליצור עבור הקהל הצעיר.
6. לקרב ולהגביר את המודעות של הקהל הצעיר לתיאטרון.
7. לחשוף הפקות חדשות בפני קהל צעיר.

הגשת מועמדות:
1. הפסטיבל יפרסם מודעה באחד מהעיתונים הארציים שתכיל בקשה להגשת מחזות לתחרות.
2. התחרות מיועדת למחזות מקוריים ועיבודים חדשים לקלאסיקות.
3. רשאים להשתתף יוצרים, מפיקים ותיאטרונים.
4. לא ניתן להגיש מועמדות של מחזה/הפקה שעלתה אי פעם על במה כלשהי.
5. המגישים ישלחו את המחזה בדוא"ל, כשהוא מודפס בעותק אחד ומכיל: קורות חיים, מחזה, תקציר, כמות משתתפים וגילי ההצגה.
6. המנהל האמנותי של הפסטיבל, יחד עם הוועדה האמנותית, יבחרו את המחזות/הצגות מבין אלו שהוגשו על פי התקנון.

נוהל התחרות:
1. המחזה שייבחר למסגרת התחרות יעלה במהלך הפסטיבל והעלתו תהיה כפופה לכל החלטות הנהלת הפסטיבל.
2. היוצרים ישכתבו את המחזה בהתאם לבקשת המנהל האמנותי של הפסטיבל, יציגו בפניו את המחזה המעודכן עד לקבלת האישור הסופי לקראת ההפקה.
3. למנהל האמנותי של הפסטיבל שמורה סמכות ההחלטה האחרונה והקובעת בכל תחומי ההפקה.
4. הפסטיבל ילווה את הפקת ההצגות שנבחרו, מהבחינה הטכנית ומבחינת ההפקה לאורך כל הדרך.
5. מגיש (יוצר, מפיק, או תיאטרון) יוכל להשתתף במסגרת התחרות בפסטיבל עם הצגה אחת בלבד.
6. יוצרי ומפיקי ההצגות יתחייבו כלפי הפסטיבל כי בכל פרסום של ההצגה לאחר הפסטיבל, יופיע לוגו הפסטיבל.
7. המפיק יחתום על הסכם עם הנהלת הפסטיבל על אופן ההתקשרות לצורך ההפקה.
8. המפיקים יתחייבו להשתתף בישיבות ההפקה שייקבעו על ידי הנהלת הפסטיבל.
9. המפיקים יתחייבו לשמור על לוחות הזמנים כפי שייקבעו על ידי הנהלת הפסטיבל, ולפעול בהתאם לכל ההנחיות שיימסרו להם.


שיפוט:
1. הנהלת הפסטיבל תמנה צוות שופטים שיכלול בין שלושה לחמישה שופטים בהתאם להחלטת ההנהלה:
1. איש תיאטרון
2. יוצר
3. יוצר
4. איש ציבור
5. איש ציבור

תמיכה כספית
1. הפסטיבל ישתתף בהוצאות ההפקה בהתאם לתקציב ולהחלטת הנהלת הפסטיבל בכל שנה.
2. להנהלת הפסטיבל תהיה סמכות להחליט על גובה התמיכה לכל אחת מההצגות המשתתפות בתחרות.
3. התמיכה תועבר למפיקים בתנאים שייקבו ע"י הנהלת הפסטיבל מדי שנה.
4. בנוסף לתמיכה הכספית יעמיד הפסטיבל חלל לביצוע ההצגות.
5. הפסטיבל יעמיד בכל חלל ציוד בסיסי של תאורה והגברה.

פרסים:
1. הנהלת הפסטיבל תחליט מדי שנה על הקטגוריות בהם יוענקו הפרסים וגובה הפרס הכספי.
2. הפרס יועבר לאחר הפסטיבל לידי הזוכה בהתאם לכל קטגוריה.


הנהלת הפסטיבל.

Thank you! Your submission has been received!
Oops! Something went wrong while submitting the form.
פנו אלינו