מכרז מתן שירותי הסעה

מכרז מספר 01/19

מתן שירותי הסעה עבור תיאטרון העירוני חיפה בע"מ (חל"צ), ח"פ 510341993

התיאטרון העירוני חיפה בע"מ (להלן - "התיאטרון") מזמין בזה הצעות למתן שירותי הסעה של עובדי התיאטרון.

תיאור השירות:

שירותי הסעה של עובדי התיאטרון ברחבי הארץ, בהתאם למפורט במסמכי המכרז, ע"י המציע (ולא קבלן משנה או צד ג' כלשהו מטעמו).

 תנאי סף (מצטברים):

1. תאגיד הרשום כדין בישראל או עוסק מורשה כדין בישראל.

2. ניסיון מוכח של 5 שנים לפחות, של המציע, במתן שירותי הסעה בישראל.

3. רישיונות תקפים – רישיון עסק, רישיון לניהול משרד הסעות מטעם משרד התחבורה, רישיונות נהיגה לכל אחד מהנהגים המבצעים את השירותים מטעם המציע.

4. המציע מחזיק בכל הביטוחים הדרושים לרכב המשמש להסעות.

5. רכבים - רכבי הסעה, משנת ייצור 2017 ואילך, המיועדים להסעת 10, 14 ו-16 נוסעים. המציע יתחייב לספק את שירות ההסעה באמצעות הרכבים המוצעים על ידו ו/או רכבים זהים. בנוסף, המציע יתחייב להחזיק לפחות 3 כלי רכב מהסוג הנ"ל במהלך כל תקופת ההתקשרות, כשגיל הרכבים לא יעלה על שנתיים לאורך כל תקופה זו.

6. כל הרכבים מצוידים בכל האביזרים והציוד הנדרשים על פי נהלי משרד התחבורה לעניין כלי רכב שנועד לביצוע הסעות, לרבות ערכת עזרה ראשונה, ערכת מילוט, ערכת כיבוי אש, וחגורות בטיחות.

7. כל הרכבים מצוידים במכשיר קשר ובמכשיר GPS.

פרטים נוספים:

1. ניתן לרכוש את מסמכי המכרז, החל מיום 24.10.2019, במשרדי התיאטרון, ברח' פבזנר 50 בחיפה, תמורת תשלום של 350 ₪, אשר לא יוחזרו למציע בכל מקרה.

2. שאלות והבהרות בקשר למכרז ניתן להפנות לתיאטרון בכתב בלבד, באמצעות דוא"ל בלבד, לכתובת דוא"ל: varditc@ht1.co.il, לא יאוחר מיום 07.11.2019, עד לשעה 12:00. מובהר בזאת כי על המציע לוודא אישור קבלה בטלפון מס' 04-8600503 (אין להסתמך על אישור קבלת אוטומטי המופק ע"י הדוא"ל). כל פניה תכלול את שם המציע, הפונה מטעמו, ודרכי ההתקשרות עימו.

 רק תשובות בכתב תחייבנה את התיאטרון. כל השאלות והתשובות לשאלות ההבהרה ירוכזו ויופצו לכל המשתתפים במכרז, יהוו חלק בלתי נפרד ממסמכי המכרז ויצורפו על ידי המציע במסגרת הצעתו.

ההצעות:

1. משתתף במכרז יגיש הצעה לתמחור ההסעות בהתאם "לטופס הגשת ההצעה".

2. יש לצרף להצעה את כל האישורים הדרושים, כמפורט בנספח האישורים.

3. יש לצרף להצעה ערבות בנקאית אוטונומית על סך 7,500 ₪, אשר תהיה בתוקף עד ליום 31.03.2020.

 הערבות הבנקאית תוחזר למציע אם לא יזכה בהצעתו, או אם תבוטל ההזמנה להציע הצעות. אם לא יעמוד המציע שזכה בהצעתו - תחולט הערבות הבנקאית.

4. בכל מקרה של סטייה ו/או אי התאמה בין האמור בפרסום זה לבין האמור במסמכי המכרז, יחייבו בלעדית התנאים והכללים אשר יופיעו במסמכי המכרז.

5. את ההצעה למכרז יש להגיש במעטפה סגורה, במסירה אישית, במשרדי התיאטרון, רח' פבזנר 50 בחיפה, עד ליום 14.11.2019, בשעה 12:00, לפי טופס הגשת ההצעה, וכל מסמכי המכרז, כשהם חתומים כדין ע"י המציע.

6. התיאטרון שומר לעצמו את הזכות לנהל משא ומתן עם כל אחד מהמציעים ו/או לערוך התמחרות בין המציעים או חלקם.

7. אם תתקבל הצעה אחת, התיאטרון שומר לעצמו את הזכות לבטל את המכרז. 

 

ניצה בן צבי, מנכ"ל
התיאטרון העירוני חיפה בע"מ